Acasă Legislație CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

541
0

LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010

POLIŢIA LOCALA

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 15 iulie 2010

 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAP. I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Politia locala se infiinteaza in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii:

a) ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;

b) circulatia pe drumurile publice;

c) disciplina in constructii si afisajul stradal;

d) protectia mediului;

e) activitatea comerciala;

f) evidenta persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

(2) Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii.

ART. 2

(1) Politia locala isi desfasoara activitatea:

a) in interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale;

b) in conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale.

(2) Politia locala comunica, de indata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, de care a luat cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor si activitatilor specifice.

(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, politia locala coopereaza cu unitatile, respectiv cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, ale Jandarmeriei Romane, ale Politiei de Frontiera Romane si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii.

(4) Politia locala solicita interventia unitatilor/structurilor teritoriale competente ale Politiei Romane sau ale Jandarmeriei Romane pentru orice alte situatii ce excedeaza atributiilor ce ii revin, potrivit prezentei legi.

(5) Politia locala poate incheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare avand ca obiect detalierea modalitatilor prin care, in limitele competentelor legale ale fiecarei structuri, acestea isi ofera sprijin in indeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice.

ART. 3

(1) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, unde este infiintata politia comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se reorganizeaza ca structura de politie locala, potrivit prevederilor art. 4.

(2) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, unde nu este infiintata politie comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate organiza structura de politie locala, potrivit prevederilor art. 4.

 

CAP. II

Organizarea politiei locale

 

ART. 4

(1) Politia locala se organizeaza si functioneaza, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.

(2) In municipiul Bucuresti, politia locala se organizeaza si functioneaza dupa cum urmeaza:

a) prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru Politia Locala a Municipiului Bucuresti;

b) prin hotarare a fiecarui consiliu local al sectorului municipiului Bucuresti, pentru politia locala a sectorului respectiv.

(3) Politia locala dintr-o unitate/subdiviziune administrativteritoriala poate detasa politisti locali la politia locala dintr-o alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, in conditiile prevazute de hotararile adoptate de consiliile locale interesate si in baza acordurilor incheiate intre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala de la nivelul careia se detaseaza politistii locali incheie acorduri cu fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala care beneficiaza de serviciile politistilor locali ce fac obiectul detasarii. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala la care se detaseaza politistii locali prevede in buget sursele de finantare.

(4) Modul de organizare, structura functionala, statul de functii, numarul de posturi si categoriile de personal incadrat, normele de inzestrare si consum de materiale ale politiei locale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

(5) Numarul de posturi pentru personalul contractual cu atributii de paza se stabileste in functie de numarul si importanta obiectivelor care trebuie asigurate cu paza.

(6) Politia locala din comunele, orasele, municipiile si sectoarele municipiului Bucuresti se organizeaza prin preluarea posturilor si personalului politiei comunitare, precum si ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina in constructii, protectia mediului si comert, dupa caz, cu incadrarea in numarul de posturi stabilit in conditiile prevazute la alin. (4) si (5).

(7) Regulamentul de organizare si functionare a politiei locale se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publica, constituita potrivit prevederilor art. 28.

ART. 5

Politia locala se organizeaza pe compartimente functionale, la nivel de directii generale, directii, servicii si/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

 

CAP. III

Atributiile politiei locale

 

ART. 6

In domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, politia locala are urmatoarele atributii:

a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;

b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica;

c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;

e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;

f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;

g) participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane;

h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;

j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;

k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;

l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale;

m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;

n) acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.

ART. 7

In domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia locala are urmatoarele atributii:

a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice;

b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;

c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane;

e) sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta;

f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;

g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;

h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;

i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;

j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;

k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;

l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

ART. 8

In domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal, politia locala are urmatoarele atributii:

a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;

b) efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;

c) verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice;

d) participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;

e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean, primarului unitatii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza de competenta s-a savarsit contraventia sau persoanei imputernicite de acestia.

ART. 9

In domeniul protectiei mediului, politia locala are urmatoarele atributii:

a) controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;

b) sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;

c) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;

d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;

g) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite;

i) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor;

j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

ART. 10

In domeniul activitatii comerciale, politia locala are urmatoarele atributii:

a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;

b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;

c) verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;

d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;

f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici;

g) identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale;

i) coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in cazul in care identifica nereguli;

k) verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale;

l) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

ART. 11

In domeniul evidentei persoanelor, politia locala are urmatoarele atributii:

a) inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani;

b) coopereaza cu alte autoritati competente in vederea verificarii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii unei atributii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

c) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

ART. 12

In cazul infractiunilor flagrante, personalul politiei locale imobilizeaza faptuitorul, ia masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si preda faptuitorul, pe baza de procesverbal, in vederea continuarii cercetarilor.

ART. 13

In cazul executarii in comun cu unitatile/structurile Politiei Romane sau cu cele ale Jandarmeriei Romane a unor misiuni in domeniul mentinerii sau asigurarii ordinii publice ori pentru dirijarea circulatiei rutiere, efectivele politiei locale actioneaza sub coordonarea directa a Politiei Romane sau a Jandarmeriei Romane, dupa caz.

 

CAP. IV

Statutul personalului politiei locale

 

ART. 14

(1) Personalul politiei locale este compus din:

a) functionari publici care ocupa functii publice specifice de politist local;

b) functionari publici care ocupa functii publice generale;

c) personal contractual.

(2) Pot ocupa functii publice specifice de politist local functionarii publici care indeplinesc atributii de natura celor prevazute la art. 6, cu exceptia art. 6 lit. h), si la art. 7-11.

(3) Personalul din cadrul politiei locale care indeplineste atributiile prevazute la art. 6 lit. h) are statut de personal contractual.

(4) Incadrarea in clase si pe grade profesionale a functiei publice specifice de politist local se face conform prevederilor referitoare la functiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 15

Seful politiei locale si adjunctul acestuia sunt numiti in functia de conducere in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 16

(1) Raporturile de serviciu ale politistilor locali si ale functionarilor publici care ocupa functii publice generale se stabilesc, se modifica, se suspenda si inceteaza in conditiile stabilite potrivit prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Raporturile de munca ale personalului contractual din cadrul politiei locale se stabilesc, se modifica, se suspenda si inceteaza in conditiile prevazute de legislatia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local si cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 17

(1) In timpul serviciului, politistii locali si personalul contractual din politia locala cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local poarta uniforma si exercita atributiile prevazute in fisa postului, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Politistul local este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si a indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege, si beneficiaza de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

ART. 18

(1) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, proveniti din structurile politiei comunitare sunt obligati ca, in termen de 5 ani, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, selectionati ulterior operationalizarii structurilor politiei locale, in conditiile art. 3 alin. (1), precum si cei selectionati in vederea incadrarii posturilor structurilor de politie locala infiintate in conditiile art. 3 alin. (2) sunt obligati ca, in termen de un an, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) politistii locali care provin din structurile de ordine si siguranta publica ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cei care au urmat un program de pregatire initiala intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(4) Durata programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) este de minimum 3 luni.

(5) Finalizarea programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de invatamant. In urma promovarii examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat, in conditiile legii, de catre institutia organizatoare.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, dupa expirarea perioadei de 5 ani prevazute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevazute la alin. (2), politistul local nu a absolvit programul de formare initiala, acesta este eliberat din functia publica.

(7) Contravaloarea cheltuielilor de scolarizare individuale ale politistilor locali aferente programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetul politiei locale sau din bugetul local, dupa caz.

(8) Modul de organizare a programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) si structura programelor de invatamant se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

(9) Formarea profesionala a personalului cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local se realizeaza in conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) Conditiile de incadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protectia mediului si activitatea comerciala, precum si a personalului cu atributii de control pe linia disciplinei in constructii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare, pe baza prevederilor legale in domeniu si ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

ART. 19

Pentru reprezentarea propriilor interese in relatiile cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, functionarii publici si personalul contractual din politia locala se pot asocia, in conditiile legii.

 

CAP. V

Drepturile si obligatiile politistului local

 

ART. 20

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul local are urmatoarele drepturi principale:

a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in urmatoarele situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei infractiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase;

b) sa invite la sediul politiei locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei;

c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de natura penala sau contraventionala;

d) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile prezentei legi si numai in timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte mijloace de aparare si interventie din dotare;

e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de competenta, cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel;

f) sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de serviciu;

g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;

h) sa conduca la sediul politiei locale sau al unitatilor/ structurilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. Verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa.

(2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, in conditiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administratiei si Internelor. In acest scop, politia locala sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, si structurile abilitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor incheie protocoale de colaborare in care se reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protectie si de asigurare a confidentialitatii datelor, nivelul de acces si regulile de folosire.

ART. 21

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat:

a) sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;

b) sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei;

c) sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;

d) sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici;

e) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;

f) sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau la inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de politie locala din care face parte;

g) sa intervina si in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru exercitarea atributiilor de serviciu, in raza teritoriala de competenta, cand ia la cunostinta de existenta unor situatii care justifica interventia sa;

h) sa se prezinte de indata la sediul politiei locale sau acolo unde este solicitat, in situatii de catastrofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte asemenea evenimente, precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu sau in caz de mobilizare si de razboi;

i) sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;

j) sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea sa oficiala.

(2) Politistului local ii este interzis:

a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora;

b) sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public;

c) sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic;

d) sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege;

e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar;

f) sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a institutiei din care face parte;

g) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este salarizat, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;

h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control in vreo entitate publica sau privata, in cazul in care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activitatii specifice de politie;

i) sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, in scopul obtinerii de la acestea ori de la o terta persoana de informatii sau marturisiri;

j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la lit. j);

l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

(3) Politistul local cu functie de conducere raspunde pentru ordinele si dispozitiile date subordonatilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa controleze modul de aducere la indeplinire.

(4) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii politiei locale in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.

(5) Politistul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi exercita atributiile de serviciu. Incalcarea de catre politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.

(6) Politistul local are obligatia sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului politiei locale si/sau autoritatilor publice.

ART. 22

In indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege, personalul politiei locale isi exercita competenta pe raza unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde isi desfasoara activitatea.

ART. 23

Pentru contributii deosebite la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor si la prevenirea faptelor antisociale, pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, politistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

 

CAP. VI

Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma

 

ART. 24

(1) Pentru descurajarea, impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, politistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si paralizante, catuse, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava.

(2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite impotriva persoanelor care:

a) intreprind actiuni care pun in pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor persoane;

b) blocheaza, in afara conditiilor legii, caile publice de circulatie, incearca sa patrunda, patrund fara drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritatilor publice, ale partidelor politice, ale institutiilor si organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza in orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala a activitatii;

c) ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice;

d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale politistilor locali, numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea corporala sau viata politistilor locali.

(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participantilor la actiunile agresive se va face in mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si acordarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si conformarea la solicitarile legale ale politistilor locali. Orice actiune in public se face prin anuntare: „Politia!”.

(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.

ART. 25

(1) Politistul local dotat cu arme letale de aparare si paza poate face uz de arma in caz de legitima aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

(2) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza, dotat cu arme letale de aparare si paza, poate face uz de arma in caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.

(3) In sensul prezentei legi, prin uz de arma se intelege tragerea cu arma letala de aparare si paza asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

(4) Atunci cand folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrangere nu a dat rezultate, politistul local poate face uz de arma in indeplinirea atributiilor de serviciu, in urmatoarele situatii:

a) pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva unor violente iminente, prin care se poate provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenintare grava asupra vietii sau integritatii corporale a unei persoane;

b) pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infractiuni prin violenta, se opune sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor.

(5) Uzul de arma se face numai dupa somatia „Politia, stai!”. In caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: „Stai, ca trag!”. Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical.

(6) In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. (5), persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.

(7) Uzul de arma, in conditiile si in situatiile prevazute de alin. (4)-(6), se face in asa fel incat sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.

(8) In cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de aparare si paza, fara somatie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta.

ART. 26

Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De indata ce va fi posibil, raportul se intocmeste in scris. Daca in urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.

ART. 27

(1) Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 si 25:

a) impotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina si a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu exceptia cazurilor in care acestia savarsesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;

b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.

(2) Folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 si 25 pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in conditiile si in situatiile prevazute de prezenta lege, inlatura caracterul penal al faptei.

(3) Persoanelor ranite li se da primul ajutor si se iau imediat masuri pentru acordarea ingrijirilor medicale.

 

CAP. VII

Atributiile autoritatilor administratiei publice locale in privinta organizarii si functionarii politiei locale

 

ART. 28

(1) La nivelul fiecarei comune, al fiecarui oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti unde functioneaza politia locala se organizeaza si functioneaza comisia locala de ordine publica, prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, denumita in continuare comisia locala, care este un organism cu rol consultativ.

(2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, respectiv primarul general in cazul municipiului Bucuresti, seful unitatii/structurii teritoriale a Politiei Romane sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, secretarul unitatii administrativteritoriale si 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali in cazul municipiului Bucuresti, desemnati de autoritatea deliberativa.

(3) Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general in cazul municipiului Bucuresti.

(4) Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 29

(1) Comisia locala are urmatoarele atributii:

a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;

c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care il actualizeaza anual;

d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;

e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;

f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.

(3) Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a unei treimi din numarul consilierilor locali/consilierilor generali.

ART. 30

In privinta organizarii si functionarii politiei locale, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale are urmatoarele atributii:

a) aproba regulamentul de organizare si functionare a politiei locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi;

b) stabileste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procedurile si criteriile pentru organizarea concursului, in vederea ocuparii functiei de sef al politiei locale, acolo unde la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu este ocupata functia de sef al politiei comunitare, ca urmare a promovarii concursului organizat in acest scop;

c) stabileste, in conditiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activitatii politiei locale;

d) aproba, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru functionarea politiei locale;

e) analizeaza, impreuna cu comisia locala, activitatea politiei locale, in conditiile legii, si stabileste masuri de imbunatatire a activitatii acesteia;

f) stabileste, la propunerea comisiei locale, masurile necesare pentru buna functionare a politiei locale si pentru incadrarea activitatii acesteia in normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

g) aproba, la propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

ART. 31

(1) In privinta organizarii si functionarii politiei locale, primarul/primarul general al municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:

a) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, ale raporturilor de munca ale personalului politiei locale, inclusiv ale sefului acesteia, in cazul organizarii politiei locale in aparatul propriu de specialitate, si numai pentru seful politiei locale si adjunctul acestuia, in situatia organizarii acesteia ca institutie publica de interes local;

b) supune spre aprobare autoritatii deliberative resursele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii politiei locale;

c) indruma, supravegheaza, controleaza si analizeaza activitatea politiei locale, ca serviciu public de interes local;

d) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind organizarea si functionarea politiei locale;

e) evalueaza activitatea politiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativa a administratiei publice locale;

f) prezinta autoritatii deliberative, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind modul de functionare a politiei locale;

g) supune spre aprobare autoritatii deliberative regulamentul de organizare si functionare a politiei locale;

h) supune spre aprobare autoritatii deliberative procedurile si criteriile pentru organizarea concursului in vederea ocuparii functiei de sef al politiei locale;

i) organizeaza periodic consultari cu membrii comunitatii locale, cu participarea reprezentantilor unitatii/structurii teritoriale a Politiei Romane si ai organizatiilor neguvernamentale, cu privire la prioritatile si activitatea politiei locale;

j) primeste si solutioneaza sesizarile cu privire la deficientele constatate in activitatea politiei locale, precum si cu privire la imbunatatirea activitatii de paza si mentinere a ordinii si linistii publice;

k) imputerniceste, prin dispozitie, politistii locali ca agenti constatatori, in oricare dintre situatiile in care aceasta calitate ii este stabilita, prin acte normative, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.

(2) In cazul politiei locale organizate ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica, seful politiei locale, in conditiile legii, numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului, cu exceptia sa si a adjunctului sau.

 

CAP. VIII

Dotarea si finantarea politiei locale

 

ART. 32

(1) Politia locala poate detine, administra si/sau folosi, dupa caz, in conditiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si luminoase de culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.

(2) Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea politiei locale apartine unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia celor inchiriate, luate in administrare sau in folosinta de la alte entitati publice sau private, dupa caz.

(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor si a insemnelor distinctive ale politiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale pe raza careia se organizeaza si functioneaza.

(4) Politia locala poate constitui, in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, dispecerate pentru coordonarea activitatii personalului si interventie, cu echipaje proprii, la obiectivele date in competenta.

ART. 33

(1) Personalul politiei locale este dotat cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, cu:

a) arme letale de aparare si paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare;

b) mijloace individuale de aparare, interventie si imobilizare prevazute la art. 24 alin. (1), in cazul politistilor locali, sau cele prevazute de art. 45 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul personalului contractual.

(2) Structurile de politie locala sunt autorizate sa procure si sa detina arme letale de aparare si paza si arme neletale destinate pentru autoaparare, precum si munitia corespunzatoare, pentru inarmarea personalului propriu, in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Politistii locali cu atributii in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice care au obtinut certificatul de absolvire a programului de formare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), precum si personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi dotati cu arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pana la completarea prin achizitii proprii a intregului necesar de armament si munitii, dotarea politiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin inchiriere de la Ministerul Administratiei si Internelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, sau de la Ministerul Apararii Nationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

(5) Prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale se stabilesc, potrivit legii, normele de dotare, categoriile de personal care sunt dotate cu mijloace individuale de aparare, interventie, imobilizare, armament si munitie, tipurile de arme, portul, modul de pastrare, manipulare, securitate si evidenta ale acestora.

ART. 34

Drepturile salariale ale personalului politiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.

ART. 35

In afara drepturilor salariale prevazute la art. 34, politistul local mai are dreptul si la:

a) decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului;

b) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii;

c) asigurarea de catre consiliul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a asistentei juridice a politistului local pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a politiei locale;

d) asigurarea despagubirilor de viata, de sanatate si de bunuri in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale si in limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 36

In cazul decesului unui politist local in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baza avute la data decesului.

ART. 37

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local beneficiaza de protectie speciala, in conditiile legii, similara cu a politistului din cadrul Politiei Romane.

(2) Politistul local si membrii familiei sale au dreptul la protectie, in conditiile legii, din partea structurilor specializate ale statului fata de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supusi ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

ART. 38

(1) Politistului local si personalului contractual din politia locala, cu atributii in domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local, li se asigura gratuit uniforma si echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplinesc, iar in cazul in care, ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus imbracamintea ori alte bunuri personale, au dreptul la despagubiri corespunzatoare.

(2) Uniforma personalului prevazut la alin. (1), forma si continutul insemnelor, precum si ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

(3) La incetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul prevazut la alin. (1) are obligatia de a preda, de indata, uniforma, insemnele, echipamentul de protectie si documentele de legitimare.

(4) Incetarea raporturilor de serviciu ale politistului local din motive imputabile acestuia, in termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), atrage plata de catre acesta a contravalorii cheltuielilor de scolarizare, proportional cu perioada ramasa.

ART. 39

(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale politiei locale care functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul local.

(2) In cazul in care politia locala se organizeaza ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti, activitatea acesteia se finanteaza integral din bugetul local.

 

CAP. IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

ART. 40

(1) In vederea operationalizarii structurilor de politie locala infiintate potrivit prevederilor prezentei legi, se pot detasa functionari publici cu statut special, in conditiile Statutului politistului, de la unitatile teritoriale ale Politiei Romane, pana la ocuparea posturilor, pe o perioada de pana la un an.

(2) Numarul functionarilor publici cu statut special detasati se stabileste in urma unei analize comune efectuate de unitatea/structura teritoriala a Politiei Romane si de autoritatile administratiei publice locale respective.

(3) Detasarea functionarilor publici cu statut special se face in baza protocolului incheiat intre consiliul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si unitatea/structura teritoriala a Politiei Romane, in conformitate cu prevederile Statutului politistului.

(4) Atributiile functionarilor publici cu statut special, detasati potrivit alin. (1), se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(5) Functionarilor publici cu statut special, detasati de la unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, li se aplica prevederile Statutului politistului si ale actelor normative care reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale politistilor.

ART. 41

Politia locala din unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in care aceasta se organizeaza ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica preia, in conditiile legii, patrimoniul actualelor structuri de politie comunitara.

ART. 42

Bugetul politiei locale se stabileste conform reglementarilor in vigoare si se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.

ART. 43

(1) Politia locala care are in structura compartimente functionale cu atributii in domeniul circulatiei rutiere incheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigura mijloacele tehnice necesare si instruirea personalului destinat acestei activitati, in vederea introducerii in baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatarii unor abateri la regimul circulatiei rutiere, in termen de cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) Pana cand compartimentele prevazute la alin. (1) pun in aplicare masurile prevazute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contraventiilor incheiate de politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunica in termen de 24 de ore, in copie, la unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, pentru a fi introduse in baza de date, in baza protocolului incheiat intre parti. In municipiul Bucuresti, toate procesele-verbale care cuprind sanctiunile contraventionale complementare, prin aplicarea de puncte de penalizare, in conditiile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, se comunica brigazii de politie rutiera, respectiv sectiilor de politie competente teritoriale, pentru a fi introduse in baza de date.

(3) Structurile de politie locala desemneaza personalul insarcinat cu introducerea punctelor de penalizare in baza de date, care va lucra timp de un an impreuna cu persoanele desemnate din cadrul politiei rutiere, in vederea specializarii.

(4) Politistii locali specializati in domeniul circulatiei rutiere isi exercita atributiile impreuna cu structurile specializate ale Politiei Romane, pe o perioada de un an de la data infiintarii politiei locale in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva.

ART. 44

(1) In situatia in care primarul/primarul general al municipiului Bucuresti apreciaza ca sarcinile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pe linie de politie locala nu sunt indeplinite corespunzator sau are indicii/sesizari cu privire la incalcarea prevederilor legale de catre politistii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, in vederea efectuarii unui control de specialitate.

(2) Controlul asupra activitatii politiei locale se poate dispune si prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la initiativa acestuia, sau, dupa caz, a prefectului, a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori a inspectorului-sef al inspectoratului de politie judetean, numai dupa incunostintarea prealabila a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.

(3) Orice control se rezuma strict la asigurarea respectarii principiilor constitutionale si a legalitatii specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului/primarului general al municipiului Bucuresti si se prezinta in proxima sedinta a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ART. 45

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

(2) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza, cu consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, Regulamentulcadru de organizare si functionare a politiei locale, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 20 si 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 155.

 

 


 

HOTARARE nr. 1.332 din 23 decembrie 2010
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 45 alin. (2) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 3.
ART. 3
În cazul unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la nivelul cãrora poliţia comunitarã este organizatã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, autoritatea deliberativã a acestora, la propunerea autoritãţii executive respective, aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, pânã la data de 31 decembrie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011.
ART. 4
La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
—————

Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului şi pãdurilor,
Laszlo Borbely

Ministrul educaţiei, cercetãrii,
tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.332.

ANEXĂ
—–

REGULAMENT-CADRU
de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prevederile prezentului regulament-cadru reglementeazã modul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi se aplicã personalului poliţiei locale organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale nr. 155/2010.
ART. 2
În baza prezentului regulament-cadru, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptã, cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010, hotãrâri pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale înfiinţate la nivelul unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

CAP. II
Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici

ART. 3
(1) La nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectoarelor municipiului Bucureşti, poliţia localã se organizeazã, în condiţiile legii, dupã caz, ca:
a) un compartiment funcţional, fãrã personalitate juridicã, la nivel de direcţie generalã, direcţie, serviciu sau birou, în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general;
b) instituţie publicã de interes local, cu personalitate juridicã.
(2) În cadrul poliţiei locale se organizeazã:
a) structura de ordine şi linişte publicã şi pazã a bunurilor;
b) structura din domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) structura de disciplinã în construcţii şi afişajul stradal;
d) structura de protecţie a mediului;
e) structura de activitate comercialã;
f) structura cu atribuţii pe linie de evidenţã a persoanelor.
ART. 4
(1) Funcţiile publice din poliţia localã, inclusiv funcţiile publice specifice de poliţist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupãrii, se clasificã dupã cum urmeazã:
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a cãror ocupare sunt necesare studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a cãror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã;
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a cãror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat.
(2) Funcţionarii publici din poliţia localã numiţi în funcţiile publice prevãzute pentru clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.
ART. 5
(1) Dupã nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul poliţiei locale pot fi:
a) funcţionari publici de conducere;
b) funcţionari publici de execuţie.
(2) Funcţionarii publici de conducere din cadrul poliţiei locale sunt numiţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în una dintre urmãtoarele funcţii publice:
a) director general;
b) director general adjunct;
c) director executiv;
d) director executiv adjunct;
e) şef serviciu;
f) şef birou.
ART. 6
Funcţia publicã de execuţie este structuratã pe grade profesionale astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

CAP. III
Selecţionarea, pregãtirea şi numirea personalului poliţiei locale

ART. 7
(1) Funcţionarii publici din poliţia localã pot fi numiţi debutanţi sau definitivi, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanţi din poliţia localã se evalueazã în conformitate cu procedura de evaluare a activitãţii funcţionarilor publici debutanţi.
ART. 8
(1) La înfiinţarea poliţiei locale, personalul acesteia se preia de la poliţia comunitarã, precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevãzute de Legea nr. 155/2010, dupã caz, cu încadrarea în numãrul de posturi aprobat de consiliul local.
(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe funcţii publice de aceeaşi categorie, clasã sau acelaşi grad profesional, prin hotãrâre a autoritãţii deliberative a administraţiei publice locale.
ART. 9
(1) Funcţiile publice vacante din cadrul poliţiei locale se ocupã potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Condiţiile de organizare şi de desfãşurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului/primarului general, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 10
Personalul contractual din cadrul poliţiei locale care exercitã atribuţiile prevãzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie sã îndeplineascã şi condiţiile prevãzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
(1) Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în care se desfãşoarã programe de formare iniţialã prevãzute la art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 155/2010, numãrul cursanţilor şi perioadele în care se realizeazã aceste programe de formare iniţialã, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant se stabilesc anual prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevãzut la alin. (1), structura Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în relaţia cu comunitãţile locale centralizeazã propunerile instituţiilor beneficiare şi prezintã la structura centralã de pregãtire de la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor repartizarea numericã şi pe judeţe a acestor solicitãri.
(3) Programele de formare iniţialã sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.
(4) Pentru funcţiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.
(5) Instituţiile de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor stabilite potrivit alin. (1) constituie seriile de pregãtire a cursanţilor, în baza solicitãrilor instituţiilor beneficiare transmise acestora de cãtre structura centralã de pregãtire, în limita numãrului de locuri, în ordinea transmiterii cererilor.
(6) Pentru a se constitui o grupã de studiu în cadrul seriei de pregãtire este necesar un numãr minim de 15 cursanţi. În situaţia în care nu se poate constitui nicio grupã în cadrul seriei de pregãtire, precum şi în situaţia în care numãrul înscrierilor depãşeşte numãrul de locuri aprobat, cei înscrişi se redistribuie la alte instituţii organizatoare, în limita numãrului de locuri prevãzut pentru acestea, cu acordul instituţiilor beneficiare.
(7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de învãţãmânt.
(8) Examenul de absolvire a programelor de formare iniţialã se susţine în faţa unei comisii numite prin dispoziţie a şefului sau ordin al comandantului instituţiei organizatoare, dupã caz. Comisia este constituitã din 2 sau 3 specialişti din afara instituţiei organizatoare şi 1-3 reprezentanţi ai acesteia care au organizat programul de formare profesionalã. La examen pot asista şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesionalã care au delegaţie solicitatã în acest sens şi eliberatã de cãtre structura de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(9) În urma promovãrii examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat în condiţiile legii de cãtre instituţia organizatoare de specialitate, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tipãrite cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi au regimul prevãzut de lege pentru documentele de studii.
ART. 12
Poliţiştii locali care promoveazã programele de formare iniţialã prevãzute la art. 11 alin. (1) încheie un angajament de serviciu prin care se obligã sã lucreze în poliţia localã o perioadã de cel puţin 5 ani de la data promovãrii examenului.
ART. 13
(1) La numirea în funcţia publicã, funcţionarii publici din poliţia localã depun jurãmântul de credinţã prevãzut de Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Refuzul depunerii jurãmântului prevãzut la alin. (1) se consemneazã în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publicã, în condiţiile legii.
(3) Jurãmântul de credinţã este semnat de cãtre funcţionarul public din poliţia localã în douã exemplare, unul pãstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmâneazã semnatarului.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã şi funcţionarilor publici din poliţia localã proveniţi din rândul poliţiştilor comunitari, în mãsura în care nu au depus jurãmântul prevãzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 2.295/2004.
ART. 14
Dacã funcţionarului public din poliţia localã numit în funcţia publicã îi înceteazã raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirãrii perioadei prevãzute în angajamentul de serviciu, se aplicã prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

CAP. IV
Atribuţiile personalului poliţiei locale

ART. 15
(1) Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã, planificã şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
b) întreprinde mãsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzãtor;
c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre întregul personal a prevederilor legale;
d) rãspunde de pregãtirea profesionalã continuã a personalului din subordine;
e) aprobã planurile de pazã întocmite pentru obiectivele din competenţã;
f) studiazã şi propune unitãţilor beneficiare de pazã introducerea amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
g) analizeazã trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţã stabiliţi de comisia localã de ordine publicã;
h) asigurã informarea operativã a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a structurii teritoriale corespunzãtoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activitãţii poliţiei locale;
i) reprezintã poliţia localã în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
j) asigurã ordinea interioarã şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul sã propunã acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
k) propune primarului/primarului general adoptarea de mãsuri pentru eficientizarea activitãţii;
l) asigurã mãsurile pentru rezolvarea operativã a cererilor, a sesizãrilor şi a reclamaţiilor cetãţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
m) organizeazã şi participã la audienţele cu cetãţenii;
n) întocmeşte sau aprobã aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
o) coordoneazã activitatea de evidenţã, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de pãstrare, în condiţii de siguranţã, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
p) urmãreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzãtoare a acestora;
q) întreprinde mãsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pazã şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajãri destinate serviciului de pazã şi ordine;
r) menţine legãtura permanentã cu beneficiarii privind modul în care se desfãşoarã activitatea de pazã, semnaleazã neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune mãsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
s) analizeazã contribuţia funcţionarilor publici din poliţia localã la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevãzute de lege şi ia mãsuri de organizare şi îmbunãtãţire a acesteia;
ş) organizeazã şi executã controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã;
t) organizeazã sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
ţ) organizeazã activitãţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.
ART. 16
Conducãtorul structurii de ordine şi linişte publicã şi pazã a bunurilor se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
b) întocmeşte planurile de pazã ale obiectivelor din competenţã;
c) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea de pazã, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socialã şi integritatea corporalã a persoanelor;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
f) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pazã şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
g) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
h) întreprinde mãsuri eficiente pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
i) participã, alãturi de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţã publicã al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale;
k) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã.
ART. 17
(1) Conducãtorul structurii din domeniul circulaţiei pe drumurile publice se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) stabileşte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de patrulare în zonele de competenţã;
b) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului din subordine cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
c) asigurã continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţã, pe bazã de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române;
d) coordoneazã activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participã, conform solicitãrii, la acţiunile organizate de unitãţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de cãtre administratorul drumului public;
e) propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brigãzii Rutiere din cadrul Poliţiei Române, în situaţii deosebite, luarea unor mãsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
g) asigurã instruirea zilnicã a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţã şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precãdere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilã şi la semnalele pe care trebuie sã le adreseze participanţilor la trafic;
h) ia mãsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care executã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sã poarte uniforma specificã cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
i) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizeazã punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
j) organizeazã şi executã controale asupra activitãţii desfãşurate de efectivele din subordine;
k) analizeazã lunar activitatea desfãşuratã de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
l) ia mãsuri pentru ca personalul din subordine sã execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, sã aibã un comportament civilizat, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, dupã caz, sancţiuni corespunzãtoare;
m) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, poliţiştii locali care desfãşoarã activitãţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice sunt obligaţi:
a) sã poarte peste uniforma specificã, în funcţie de anotimp, vestã sau scurtã cu elemente reflectorizante, pe care este imprimatã emblema „POLIŢIA LOCALĂ „;
b) sã poarte caschetã cu coafã albã;
c) sã efectueze semnalele adresate participanţilor la trafic, potrivit dispoziţiilor legale care reglementeazã circulaţia pe drumurile publice.
ART. 18
Conducãtorul structurii de disciplinã în construcţii şi afişajul stradal se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii, respectiv în verificarea respectãrii normelor legale privind afişajul stradal;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) asigurã şi rãspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;
e) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
f) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
g) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
h) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
i) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
ART. 19
Conducãtorul structurii de protecţie a mediului din cadrul poliţiei locale se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectãrii legii în domeniul protecţiei mediului, conform atribuţiilor prevãzute de lege;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
ART. 20
Conducãtorul structurii de activitate comercialã se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea activitãţii comerciale;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeazã activitatea compartimentului;
c) asigurã pregãtirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilitã;
d) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileşte mãsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului şi rãspunde de modul de îndeplinire a acestora;
f) gestioneazã şi asigurã circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeazã de îndatã conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora;
h) analizeazã lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfãşoarã activitãţi pentru ca întregul personal sã execute corespunzãtor sarcinile ce îi revin, sã aibã o comportare civilizatã, sã respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzãtoare;
j) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
ART. 21
Conducãtorul structurii cu atribuţii pe linie de evidenţã a persoanelor se subordoneazã şefului poliţiei locale şi are urmãtoarele atribuţii specifice, în funcţie de responsabilitãţile încredinţate:
a) organizeazã, planificã, conduce şi controleazã activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor;
b) asigurã cunoaşterea şi aplicarea întocmai de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a actelor normative ce reglementeazã activitatea de evidenţã a persoanelor;
c) asigurã cunoaşterea şi respectarea întocmai de cãtre întregul personal din poliţia localã a prevederilor legale ce reglementeazã prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
d) participã, alãturi de conducerea poliţiei locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor pe linia distribuirii de cãrţi de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
e) colaboreazã cu şefii serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor în vederea realizãrii sarcinilor privind distribuirea cãrţilor de alegãtor şi a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
f) urmãreşte şi rãspunde de punerea în aplicare de cãtre funcţionarii publici din poliţia localã, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţã a persoanelor;
g) ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
h) întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintã şefului poliţiei locale.
ART. 22
Personalul contractual care executã activitãţi de pazã are urmãtoarele atribuţii specifice:
a) verificã, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajãrilor tehnice şi a sistemelor de pazã şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, mãsurile care se impun;
b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pazã;
c) supravegheazã ca persoanele cãrora li s-a permis accesul în incintã, pe baza documentelor stabilite, sã se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
d) nu pãrãseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevãzute în consemnul postului;
e) verificã obiectivul încredinţat spre pazã, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele mãsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizeazã organele competente;
f) în cazul sãvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia mãsuri de predare a fãptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacã fãptuitorul a dispãrut, asigurã paza bunurilor, nu permite pãtrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţã unitatea de poliţie competentã, întocmind totodatã proces-verbal cu cele constatate;
g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictã a prevederilor legale.
ART. 23
În executarea atribuţiilor prevãzute de lege în domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) acţioneazã în zona de competenţã stabilitã prin planul de ordine şi siguranţã publicã al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curãţeniei localitãţii;
b) intervin la solicitãrile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţã 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
c) acţioneazã, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmãrite în temeiul legii;
d) participã la executarea mãsurilor stabilite în situaţii de urgenţã;
e) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale, imobilizeazã fãptuitorul, iau mãsuri pentru conservarea locului faptei, identificã martorii oculari, sesizeazã imediat organele competente şi predau fãptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bazã de proces-verbal, în vederea continuãrii cercetãrilor;
f) conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a cãror identitate nu a putut fi stabilitã, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun;
g) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.
ART. 24
Aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine şi siguranţã publicã al unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se reglementeazã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, emis în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru.
ART. 25
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) verificã respectarea programului de lucrãri privind asigurarea curãţeniei stradale de cãtre firmele de salubritate;
b) verificã respectarea mãsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de cãtre firmele abilitate;
c) verificã respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curãţeniei de cãtre instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curãţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodãreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţioneazã, a trotuarelor, a rigolelor, a cãilor de acces, a parcãrilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
d) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei în locurile publice;
e) vegheazã la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonorã;
f) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traverseazã unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorialã;
g) vegheazã la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
h) vegheazã la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgãtoare şi în lacuri;
i) verificã respectarea prevederilor legale de mediu de cãtre operatorii economici, în limita competenţelor specifice autoritãţilor administraţiei publice locale;
j) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni contravenţionale pentru încãlcarea prevederilor lit. a)-i).
ART. 26
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activitãţii comerciale desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) constatã contravenţii şi aplicã sancţiuni contravenţionale pentru încãlcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autoritãţilor administraţiei publice locale;
b) urmãresc dezvoltarea ordonatã a comerţului şi desfãşurarea activitãţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminãrii oricãrei forme privind comerţul ambulant neautorizat;
c) controleazã respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, în târguri şi în oboare;
d) colaboreazã cu organele de control sanitare, sanitarveterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
e) controleazã modul de respectare a obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor;
f) verificã dacã în incinta unitãţilor de învãţãmânt, a cãminelor şi a locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializeazã sau se expun spre vânzare bãuturi alcoolice, tutun;
g) verificã modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi bãuturi alcoolice;
h) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
ART. 27
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) constatã contravenţii în cazul nerespectãrii normelor privind executarea lucrãrilor de construcţii şi stabilesc mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în condiţiile legii;
b) verificã existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrãrile de construcţii;
c) verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare;
d) verificã şi identificã imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
e) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
ART. 28
Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) coopereazã în vederea verificãrii datelor cu caracter personal cu autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) constatã contravenţiile date în competenţã şi aplicã sancţiunile, potrivit legii;
c) verificã şi soluţioneazã sesizãrile şi reclamaţiile primite din partea cetãţenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
ART. 29
Personalul contractual din cadrul poliţiei locale asigurã paza bunurilor şi obiectivelor stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
ART. 30
Poliţia localã poate asigura, în condiţiile legii, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale şi pietre preţioase, aparţinând comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti.
ART. 31
(1) Pe timpul desfãşurãrii activitãţilor de serviciu, pe raza comunelor, a oraşelor, a municipiilor, a sectoarelor municipiului Bucureşti, personalul poliţiei locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv „POLIŢIA LOCALĂ”, urmat de denumirea unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care face parte. Literele care compun inscripţia trebuie sã fie de culoare neagrã, pe fond alb, şi sã aibã aceleaşi dimensiuni.
(2) Însemnele nu trebuie sã creeze confuzii cu denumirea altor instituţii sau autoritãţi publice şi sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj şi capotã, pentru a fi vizibile din orice poziţie.
(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasã, de culoare albastrã şi cu mijloace speciale de avertizare sonorã.
ART. 32
(1) Personalul poliţiei locale care a fãcut uz de armã este obligat sã acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţã medicalã persoanelor rãnite.
(2) Personalul poliţiei locale care a fãcut uz de armã este obligat sã anunţe de îndatã cel mai apropiat organ de poliţie din cadrul Poliţiei Române, indiferent dacã au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Fiecare situaţie în care s-a fãcut uz de armã se raporteazã de urgenţã pe cale ierarhicã. De îndatã ce este posibil, raportul se întocmeşte în scris.
(4) Dacã în urma uzului de armã se produce moartea sau vãtãmarea unei persoane, fapta se comunicã de îndatã procurorului competent, potrivit legii.
ART. 33
Atribuţiile personalului, altul decât cel prevãzut în prezentul capitol, încadrat în poliţia localã se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de cãtre consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

CAP. V
Înfiinţarea şi funcţionarea dispeceratelor în cadrul poliţiei locale

ART. 34
Poliţia localã poate înfiinţa dispecerate proprii pentru:
a) coordonarea activitãţii personalului propriu şi intervenţia la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor a persoanelor şi autovehiculelor oprite pentru verificãri, în condiţiile legii şi ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;
b) intervenţia la obiectivele asigurate cu pazã aflate în proprietatea unitãţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local.
ART. 35
(1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu pazã de cãtre poliţia localã se realizeazã de cãtre societãţi licenţiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, în condiţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
(2) În funcţionare, dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevãzute la art. 34 lit. b) asigurã preluarea directã a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea echipajelor de intervenţie, astfel încât sã fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
(3) La dispeceratele de monitorizare ale poliţiei locale prevãzute la art. 34 lit. b) se conecteazã doar obiectivele asigurate cu pazã de poliţia localã.
ART. 36
(1) Poliţia localã poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu pazã de cãtre aceasta, dacã îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) deţine tehnica necesarã recepţionãrii semnalelor de la sistemele proprii, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;
b) deţine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
c) dispune de un sediu corespunzãtor standardelor europene sau naţionale în vigoare;
d) deţine echipamente de comunicaţii pentru alertarea echipajelor mobile de intervenţie cu posibilitatea asigurãrii timpilor stabiliţi.
(2) Convorbirile dispecerului se înregistreazã şi se arhiveazã pe o perioadã de 30 de zile.
ART. 37
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului prevãzut la art. 34 lit. b) face parte integrantã din regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
(2) Intervenţia la obiectivele asigurate cu pazã de cãtre poliţia localã se realizeazã prin personalul contractual care îndeplineşte atribuţiile prevãzute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010, precum şi prin poliţişti locali.

CAP. VI
Mijloacele din dotare

ART. 38
(1) Poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia localã cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformã de serviciu de protecţie specificã locului şi condiţiilor de desfãşurare a serviciului, care se acordã gratuit din resursele financiare ale unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile poliţiei locale, cu personalitate juridicã, dupã caz.
(2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maximã de uzurã sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(4) Uniforma şi însemnele distinctive se poartã în timpul executãrii serviciului, iar în situaţia în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate şi pe timpul deplasãrii pânã la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la reşedinţã, dupã caz.
ART. 39
Procurarea de arme şi muniţii pentru dotarea personalului propriu al poliţiei locale se face în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 40
Evidenţele şi modul de pãstrare şi asigurare a securitãţii armelor şi a muniţiilor deţinute de poliţia localã se realizeazã în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentului regulament-cadru.
ART. 41
(1) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurãrii ordinii şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţialã prevãzut la art. 11 alin. (9) pot fi dotaţi cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Personalul contractual care desfãşoarã activitãţi de pazã şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de apãrare şi pazã sau cu arme neletale destinate pentru autoapãrare, în vederea desfãşurãrii activitãţilor specifice, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 42
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali şi personalul contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singurã armã din dotare, precum şi cantitatea de cel mult 12 cartuşe.
(2) Arma prevãzutã la alin. (1) poate fi purtatã numai de cãtre titular, cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 43
În vederea asigurãrii manipulãrii armamentului din dotare în condiţii de securitate, structurile de poliţie localã sunt obligate:
a) sã desfãşoare activitãţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stãrii tehnice a armelor şi a muniţiilor, în condiţiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) sã prezinte, la solicitarea inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cãruia/cãreia aceasta funcţioneazã fiecare armã letalã de apãrare şi pazã deţinutã, împreunã cu câte 5 cartuşe corespunzãtoare calibrului fiecãrei arme, în vederea înregistrãrii proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.
ART. 44
Conducerea poliţiei locale trebuie sã ia mãsurile ce se impun pentru organizarea unei evidenţe riguroase a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, pãstrarea în condiţii de deplinã siguranţã, portul, manipularea şi folosirea lor în strictã conformitate cu dispoziţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrãinãrii, degradãrii şi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor şi instrucţiunilor de specialitate în vigoare.
ART. 45
(1) Locurile de pãstrare a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecãrui an calendaristic şi ori de câte ori este necesar, prin dispoziţia primarului.
(2) Dotarea individualã a personalului şi asigurarea cu armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã se stabilesc în strictã conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare şi cu dispoziţiile tehnice de aplicare a acestora.
ART. 46
(1) Odatã cu primirea armamentului, a muniţiei şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã, personalul se instruieşte de cãtre şefii nemijlociţi asupra modului de predare-primire, purtare şi pãstrare, funcţionare, asupra regulilor de mânuire, a condiţiilor legale în care se poate face uz de armã şi a mãsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor.
(2) Înaintea şi dupã executarea misiunilor, a şedinţelor de pregãtire şi tragere, de instrucţie şi a altor activitãţi la care se folosesc armamentul şi muniţiile se verificã existenţa şi starea tehnicã a acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate regulile de pãstrare, purtare şi manipulare a lor.
ART. 47
Personalul care are în dotare armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi cel care participã la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat sã respecte regulile prevãzute în precizãrile şi dispoziţiile tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documentaţia tehnicã a fiecãrui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat sã manifeste maximum de vigilenţã în scopul înlãturãrii oricãrei posibilitãţi de sustragere, înstrãinare sau folosire de cãtre persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.
ART. 48
(1) Armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special destinate, care prezintã o deplinã siguranţã şi au amenajate dulapuri rastel, fişete sau lãzi din metal, prevãzute cu un sistem de închidere sigurã, încuiate şi sigilate.
(2) Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încãperi se pãstreazã permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofiţerul de serviciu.
ART. 49
(1) Încãperile destinate pãstrãrii armamentului, muniţiilor şi mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã trebuie prevãzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele şi uşile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situaţia în care uşile de acces sunt confecţionate din metal de cel puţin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
(2) Uşile şi grilajele sunt prevãzute cu câte douã încuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie sã fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele trebuie sã fie încastrate în zid, iar balamalele se monteazã astfel încât sã nu permitã scoaterea lor.
(4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verificã starea sigiliilor şi a sistemului de alarmã.
(5) Şefii poliţiilor locale unde nu sunt asigurate condiţii de pãstrare regulamentare pentru armament şi muniţii sunt obligaţi sã facã demersurile legale, conform competenţelor, pentru asigurarea acestora.
ART. 50
(1) Uşile de acces în depozitele, magaziile şi încãperile unde se pãstreazã armament, muniţii şi mijloace cu acţiune iritant-lacrimogenã, precum şi ferestrele acestora trebuie prevãzute cu sisteme de alarmã contra efracţiei.
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiţerului de serviciu.
ART. 51
(1) Pe timpul cât nu se aflã asupra poliţiştilor locali şi asupra personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, armamentul şi muniţia din dotarea individualã, precum şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în încãperi special amenajate sau la ofiţerul de serviciu. Armamentul se pãstreazã în rastele, fişete sau lãzi metalice prevãzute cu tabele aprobate de şefii poliţiilor locale, ce cuprind seria armamentului şi deţinãtorul.
(2) Muniţia se pãstreazã în încãperi separate de armament, în lãzi metalice prevãzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneazã cantitativ armamentul şi muniţia existente la ofiţerul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura încãperi separate, muniţia şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în aceeaşi camerã cu armamentul, în lãzi metalice separate, având grosimea pereţilor de cel puţin 3 mm, prevãzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se pãstreazã în ambalajele originale.
ART. 52
Pistoalele şi muniţia aferentã din dotarea structurilor poliţiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se pãstreazã în spaţii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condiţii pentru pãstrarea în deplinã siguranţã.
ART. 53
Distribuirea armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea personalului poliţiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apãrare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situaţie, pe bazã de tichet înlocuitor, semnãturã în registrul special destinat şi/sau documente justificative.
ART. 54
Predarea armamentului şi a muniţiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.
ART. 55
(1) Tichetele înlocuitoare pentru predareapreluarea armamentului şi a muniţiilor din dotarea individualã a personalului se iau în evidenţã în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.
(2) Tichetele înlocuitoare se elibereazã separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a muniţiilor din dotare, şi cuprind urmãtoarele menţiuni: denumirea poliţiei locale, gradul, numele şi prenumele poliţiştilor locali şi ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, tipul şi seria armei, respectiv numãrul de cartuşe, semnãtura şefului poliţiei locale cu ştampila unitãţii, precum şi semnãtura de primire a posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocãri şi alte asemenea activitãţi, se verificã existenţa şi starea tichetelor şi se iau mãsuri de înlocuire a celor necorespunzãtoare.
ART. 56
(1) Portul armamentului, al muniţiilor şi al mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotarea individualã a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea şefilor poliţiei locale din care face parte.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniţiile şi mijloacele cu acţiune iritant-lacrimogenã se predau ofiţerilor de serviciu de la care au fost primite.
ART. 57
(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poartã, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centurã.
(2) Încãrcãtoarele cu cartuşe se pãstreazã unul introdus în pistol, iar celãlalt în locaşul prevãzut din tocul de purtare.
ART. 58
(1) Pierderea, sustragerea, înstrãinarea, degradarea sau folosirea abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioarã şi disciplinã, care atrag, potrivit legii, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã sau penalã.
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstrãinare, degradare sau folosire abuzivã a armamentului, a muniţiilor şi a mijloacelor cu acţiune iritant-lacrimogenã se raporteazã imediat, pe cale ierarhicã, iar şefii compartimentelor funcţionale, împreunã cu persoanele desemnate, dispun mãsuri de cercetare pentru elucidarea completã a cazurilor şi sancţionarea celor vinovaţi, potrivit competenţelor.
ART. 59
Şeful poliţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muniţiilor din dotarea personalului care se aflã în cercetare penalã, dacã se constatã cã prezintã pericol pentru siguranţa proprie sau a altor persoane ori în alte situaţii care impun aceastã mãsurã.
ART. 60
Poliţia localã care deţine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi a informaţiilor secret de stat trebuie sã asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmã împotriva efracţiei în locurile de pãstrare, depozitare şi manipulare a acestora.
ART. 61
Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a poliţiştilor locali şi a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. VII
Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali

ART. 62
(1) Recompensarea poliţiştilor locali se realizeazã în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunitãţii profesionale şi în societate, dacã este cazul, a meritelor celor care se evidenţiazã în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţã a poliţiei locale.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupã caz.
(3) Recompensarea poliţiştilor locali trebuie sã se bazeze pe principii care vizeazã obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordãrii recompenselor.
ART. 63
La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere urmãtoarele elemente:
a) comportamentul poliţistului local;
b) prestaţia profesionalã generalã a poliţistului local şi modul de îndeplinire a atribuţiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordatã sã determine eficientizarea activitãţii poliţistului local.
ART. 64
Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt urmãtoarele:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedã acordarea unei alte recompense. Se acordã pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determinã încetarea imediatã a acestora. Se acordã de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinarã ce urmeazã a fi ridicatã sau de cãtre noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordã ca recompensã de cãtre şeful care îndeplineşte funcţia similarã celui care a aplicat sancţiunea disciplinarã;
b) felicitãrile – pot fi scrise sau verbale, se acordã pentru îndeplinirea deosebitã a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţã individual sau în faţa personalului;
c) titlurile de onoare – se conferã poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;
d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit – se acordã pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestãri cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversãri şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;
e) recompensele materiale – se acordã poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitarã a personalului plãtit prin fonduri publice.
ART. 65
Modalitatea de acordare a asistenţei juridice, precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotãrâre a autoritãţii deliberative, la propunerea primarului.
ART. 66
(1) Poliţiştii locali au dreptul la despãgubiri de viaţã, de sãnãtate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despãgubirilor prevãzute la alin. (1) implicã acordarea unor sume de bani pentru poliţiştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situaţia producerii riscurilor specifice activitãţii de poliţie localã.
ART. 67
(1) Despãgubirile se acordã, în limita bugetului aprobat de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru urmãtoarele categorii de riscuri:
a) rãnirea poliţistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
(2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) poliţist local rãnit – poliţistul local supus în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui, efectelor unor cauze vãtãmãtoare, în urma cãrora îi este afectatã integritatea anatomicã şi/sau funcţionalã a organismului;
b) poliţist local invalid – poliţistul local rãnit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de cãtre comisiile de expertizã medicalã şi evaluare a capacitãţii de muncã;
c) poliţist local decedat – poliţistul local care şi-a pierdut viaţa în urma unui accident, în timpul sau în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu;
d) bun – construcţii cu destinaţia de locuit pentru poliţist şi familia sa, precum şi anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosinţa poliţistului.
ART. 68
(1) Despãgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. a) acoperã, în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul în ţarã sau în strãinãtate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în ţarã;
b) tratamentul de recuperare în unitãţi medicale din ţarã sau din strãinãtate;
c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţarã sau din strãinãtate;
d) transportul dus-întors pânã la/de la unitatea medicalã care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţistul local, cât şi pentru însoţitor, când situaţia o impune.
(2) În situaţia producerii şi a unuia dintre riscurile prevãzute la art. 67 alin. (1) lit. b)-d), poliţistului local i se acordã, în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi despãgubiri în sumã de pânã la:
a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii – pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii – pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii – pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. e) constã într-o sumã de pânã la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plãţii, şi se plãteşte familiei poliţistului local decedat.
(4) Despãgubirea acordatã în situaţia producerii riscului prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate depãşi suma necesarã pentru aducerea bunului în starea iniţialã sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.
ART. 69
(1) Despãgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinaţie specialã.
(2) Despãgubirile prevãzute la art. 68 se acordã pentru fiecare eveniment asigurat în parte.
(3) Despãgubirile prevãzute la art. 68 alin. (4) nu se acordã în cazul în care prejudiciul prevãzut la art. 67 alin. (1) lit. f) este acoperit parţial sau în totalitate ca urmare a existenţei unei asigurãri în sistemul privat.
ART. 70
Pentru toate sumele de bani plãtite ca despãgubiri în temeiul prezentului regulament-cadru, autoritãţile administraţiei publice locale vor iniţia demersuri pentru recuperarea sumelor plãtite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

CAP. VIII
Patrimoniul, soluţionarea drepturilor şi obligaţiilor nãscute din contracte

ART. 71
În vederea preluãrii de cãtre poliţia localã din unitãţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizeazã ca instituţie publicã de interes local cu personalitate juridicã a patrimoniului structurilor de poliţie comunitarã, se constituie, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispoziţia primarului/primarului general.
ART. 72
(1) Comisiile constituite conform art. 71 analizeazã drepturile şi obligaţiile rezultate din contractele încheiate de poliţia comunitarã şi prezintã primarului o informare cu privire la acestea, precum şi eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrãrii în vigoare a Legii nr. 155/2010.
(2) Drepturile şi obligaţiile prevãzute la alin. (1) se preiau de cãtre poliţia localã, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament-cadru, în limita efectivului existent.
(3) În situaţia în care efectivele poliţiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu pazã de personalul poliţiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.
ART. 73
Asigurarea tehnico-materialã a poliţiei locale la nivelul unitãţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizeazã conform reglementãrilor proprii, stabilite prin hotãrâri ale consiliilor locale.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 74
În vederea preluãrii personalului poliţiei comunitare, precum şi a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici echivalarea funcţiilor specifice de poliţist local cu funcţii publice generale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 75
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament-cadru.

 

 

ANEXA 1
——-
la regulamentul-cadru
———————-

Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali şi a
personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor
şi a obiectivelor de interes local şi durata maximã de uzurã

NOTE:
1. Însemnele distinctive se asigurã pentru fiecare articol de echipament (hainã, cãmaşã-bluzã, scurtã de vânt, scurtã îmblãnitã, pulover, pelerinã de ploaie).
2. Dupã expirarea duratei de uzurã sau dupã încetarea raporturilor de muncã, articolele de uniformã nu pot fi înstrãinate.

ANEXA 2
——-
la regulamentul-cadru
———————

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu
şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor
locali şi ale personalului contractual cu atribuţii
în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local

A. Uniforma de serviciu
Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionatã în varianta varã-iarnã şi se compune din:
1, 2. Haina/Sacoul se confecţioneazã din stofã/tergal de culoare neagrã, în varianta de varã, respectiv iarnã.
Croiala este dreaptã, puţin cambratã în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.
Spatele hainei se confecţioneazã din douã bucãţi, având cusãtura pe mijloc, fãrã şliţ. Are în partea inferioarã, lateral, douã buzunare ascunse, prevãzute cu clapã.
Haina/Sacoul este prevãzutã/prevãzut pe umeri cu platcã pentru epoleţi. Haina/Sacoul se poartã cu cãmaşã de culoare bleu şi cravatã de culoare neagrã.
Pantalonul, în varianta varã-iarnã, se confecţioneazã din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de culoare neagrã, cu vipuşcã de culoare gri inclusã în cusãturã. Are croiala dreaptã, fãrã manşetã, lungimea poate ajunge pânã la partea superioarã a tocului încãlţãmintei, iar lãrgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.
Pantalonul este prevãzut cu douã buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapã şi nasture.
Pantalonul se confecţioneazã cu betelie obişnuitã şi este prevãzut cu 4 gãici lungi de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioarã prin cusãtura beteliei, iar în partea inferioarã prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sã permitã portul centurii a cãrei lãţime este de 50 mm.
Fusta, în variantã de varã, se confecţioneazã, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagrã. Croiala este dreaptã, lãrgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartã în locul pantalonului numai la costumul de varã.
3,4. Şapca se confecţioneazã din acelaşi material cu costumul de varã sau de iarnã, dupã caz.
Calota şepcii este de formã ovalã, cu distanţa de 20 mm între diametrul lãţimii şi diametrul lungimii, este întinsã cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.
Banda are diametrul ce rezultã din mãrimea şepcii şi se confecţioneazã din carton tare.
Pe partea exterioarã a benzii se aplicã o bandã de culoare gri ţesutã cu frunze de stejar. Şapca este cãptuşitã cu ţesãturã de culoare asortatã calotei.
Cozorocul este de culoare neagrã, de formã ovalizatã, şi se fixeazã la şapcã, înclinat.
Şapca este prevãzutã deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagrã. Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenã. Şapca are aplicatã, în faţã – la centru – pe bandã, emblema.
Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevãzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de servicii cu douã rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.
Frunzele de stejar se confecţioneazã din metal de culoare gri-argintiu.
5. Bascul se confecţioneazã din stofã tip postav, este de culoare neagrã, iar în lateral, pe partea stângã, se aplicã emblema.
6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (tercot) de culoare neagrã. Calota se confecţioneazã în clini şi are inscripţionat pe mijlocul ei „POLIŢIA LOCALĂ”.
La spate este prevãzutã cu un sistem reglabil de strângere.
În faţã, sub inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, este aplicatã emblema pentru coifurã.
7. Pãlãria pentru persoanele de sex feminin se confecţioneazã din material textil (fetru) de culoare neagrã; deasupra borului se monteazã o bandã pe care se aplicã emblema specificã.
8. Cãciula este de culoare neagrã, confecţionatã din stofã tip postav, prevãzutã cu douã clape din blanã naturalã de ovine.
Clapa din faţã este rotunjitã, iar cea din spate formeazã douã urechi laterale, prevãzute cu doi nasturi şi o bentiţã pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bãrbie.
La mijlocul clapei din faţã se aplicã emblema.
Cãciula este cãptuşitã cu ţesãturã, asortatã la culoarea calotei.
Pentru şeful poliţiei locale, blana de la cãciulã este din astrahan (caracul).
9. Cravata se confecţioneazã din ţesãturã tip mãtase şi este de culoare neagrã.
10. Fularul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã.
11. Cãmaşa se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtã sau lungã.
Se poartã cu cravatã sub veston sau scurtã de vânt.
12. Cãmaşa-bluzã se confecţioneazã din ţesãturã tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisã la gât şi încheiatã cu 5 nasturi; în partea superioarã are douã buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.
Cãmaşa este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
Cãmaşa-bluzã se poartã deschisã la gât (sau cu cravata), cu partea inferioarã introdusã în pantaloni sau în fustã. Poate fi purtatã şi sub hainã, cu cravatã.
13. Scurta de vânt se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã.
Se poartã deschisã la gât, putând fi purtatã şi închisã datoritã croiului cu revere rãsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.
În partea de jos şi la mâneci este prevãzutã cu elastic.
Scurta de vânt este prevãzutã cu douã buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioarã, sunt prevãzute cu banda reflectorizantã de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptã, este prevãzutã cu un buzunar care se încheie cu un nasture.
Scurta de vânt este prevãzutã pe umeri cu platcã pentru epoleţi.
Spatele este confecţionat din 3 pãrţi, una în partea de sus şi douã în partea de jos, prevãzute cu pense.
Lungimea trebuie sã depãşeascã talia cu 100-120 mm.
14. Puloverul se confecţioneazã din fire acrilice tip lânã, de culoare neagrã cu anchior, cu sau fãrã mâneci.
Pe spatele mânecii sunt prevãzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecã se aplicã ecusonul „POLIŢIA LOCALĂ”.
15,16. Costumul de intervenţie varã/iarnã este compus din bluzon şi pantalon şi se confecţioneazã din material textil (tercot), de culoare neagrã.
Bluzonul este confecţionat la partea superioarã a spatelui şi piepţilor cu platcã matlasatã şi se încheie cu fermoar. Este prevãzut cu douã buzunare cu clapã pe pãrţile superioare ale piepţilor.
Gulerul este tip tunicã.
Mâneca este prevãzutã cu manşetã şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptã se aplicã un buzunar cu clapã.
Bluzonul este prevãzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capãt în cusãtura de îmbinare mânecã – umãr.
Pantalonul are croialã dreaptã, iar la partea inferioarã este prevãzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la partea superioarã a reperelor spate este prevãzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate gãici pentru centurã.
Costumul de intervenţie pentru iarnã este dublat cu material neţesut, termoizolant.
17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisã la gât, cu posibilitatea de a fi purtatã şi închisã.
Se încheie în faţã la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu douã catarame din metal sau înlocuitori.
Mâneca are croialã raglan. Pelerina este prevãzutã cu douã buzunare aşezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm lãţime) sub guler şi se prinde cu 3 nasturi mici.
Gluga este confecţionatã din acelaşi material.
Pelerina de ploaie este de culoare neagrã şi se confecţioneazã din material textil impermeabil.
În partea stângã sus are o bentiţã cusutã în exterior (lungã de 100 mm şi latã de 30 mm) şi prinsã cu un nasture sub rever, pe care se aplicã tresele pentru ierarhizare.
18. Scurta îmblãnitã se confecţioneazã din tercot impermeabilizat, de culoare neagrã, uşor matlasatã, cu mesada detaşabilã, de culoare asortatã cu faţa scurtei.
Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevãzut cu şnur ascuns.
În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevãzutã tot cu şnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse douã buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevãzutã cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.
Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângã, este prevãzutã o bentiţã (100 mm lungime şi 30 mm lãţime) cusutã în partea dinspre umãr şi prinsã cu un nasture în partea interioarã, pe care se aplicã tresele de ierarhizare.
Scurta îmblãnitã este prevãzutã cu platcã pentru epoleţi.
Lãrgimea scurtei îmblãnite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.
19. Mãnuşile sunt din piele de culoare neagrã.
20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, fãrã ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de varã se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj.
22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagrã, prevãzuţi cu bombeuri, au talpã şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.
23. Centura este de culoare neagrã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albã, fãrã diagonalã, are lãţimea de 50 de mm şi se încheie cu o cataramã din metal de culoare argintie.
24. Cureaua este din piele de culoare neagrã.
25. Portcarnetul se confecţioneazã din piele sau din înlocuitori, de culoare neagrã, şi se compune din douã feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateazã sub formã de capac şi se încheie în faţã printr-un buton sau tic-tuc. Se poartã fixat pe centurã prin douã gãici.
26. Portbaston din piele
27. Emblema se aplicã pe articole de coifurã de cãtre personalul poliţiei locale cu drept de a purta uniformã. Se confecţioneazã din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formã ovalã, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadratã cu frunze de stejar.
Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadratã cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombatã, având în centrul sãu stema României, şi are imprimatã în relief, în partea superioarã, inscripţia de culoare albã „ROMÂNIA”, iar în partea inferioarã „POLIŢIA LOCALĂ”.
28. Ecusonul pentru mânecã se confecţioneazã din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se scrie „ROMÂNIA”. Se poartã pe braţul stâng de cãtre întregul personal cu drept de uniformã şi se aplicã la 5 cm de cusãtura umãrului.
29. Insigna pentru piept se confecţioneazã din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioarã inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se înscriu numãrul matricol şi inscripţia „ROMÂNIA”.
30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagrã, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.
31. Portcãtuşe din piele
32. Fesul se confecţioneazã din fire acrilice de culoare neagrã.
33. Vesta multifuncţionalã se confecţioneazã din material textil de culoare neagrã.
34. Tricoul se confecţioneazã din tricot de bumbac de culoare neagrã. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtã şi este prevãzut pe umeri cu epoleţi din material fond.
B. Legitimaţia de serviciu
Legitimaţia de serviciu se confecţioneazã din imitaţie de piele (ecologicã), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticalã, cuprinzând urmãtoarele menţiuni:
a) rândul întâi central – tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;
b) în partea de sus central, rândul al doilea – ROMÂNIA, sub denumirea ţãrii – JUDEŢUL;
c) rândul al treilea – COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL;
d) rândul al patrulea, aliniat stânga – POLIŢIA LOCALĂ;
e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE;
f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinãtorul (POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);
g) rândul al şaselea aliniat stânga – numãrul legitimaţiei;
h) dupã aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele deţinãtorului, numãrul matricol, data emiterii legitimaţiei, semnãtura şefului poliţiei locale din care face parte deţinãtorul şi ştampila structurii;
i) în colţul din dreapta jos va fi aplicatã fotografia deţinãtorului;
j) în partea inferioarã a legitimaţiei se alocã 6 spaţii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semneazã de cãtre şeful poliţiei locale.
Fotografia titularului utilizatã are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executatã color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinutã decentã, pentru persoanele încadrate în poliţia localã care nu poartã uniformã).
C. Însemnele distinctive de ierarhizare
În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au urmãtoarele forme şi mãrimi:
a) şeful poliţiei locale – 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
b) adjunctul şefului – douã stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet;
c) şeful de serviciu – o stea tip octogon metalicã sau textilã, cu lãţimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezatã pe epolet;
d) şeful de birou sau compartiment – 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
e) funcţionarul public superior – douã trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
f) funcţionarul public principal – o tresã din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezatã pe epolet;
g) funcţionarul public asistent – epolet fãrã tresã.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here